ไร่ภูไม้ปากช่อง_๑๘๐๙๒๙_0034

ไร่ภูไม้ปากช่อง_๑๘๐๙๒๙_0006

ไร่ภูไม้ปากช่อง_๑๘๐๙๒๙_0001
ทาสีบำรุงหอเก็บน้ำซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นต้องใช้การตั้งนั่งร้านหลายชั้นเพื่อทำงานเรานั้นสามารถทำงานได้ชำนาญจนได้ผลงานที่พอใจ