19-4-2558 14-55-54

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

– ซ่อมแซมรอยร้าว

– ทาสีภายนอก