19-4-2558 14-40-46

 โรงแรม อนันตรา รีสอร์ แอนด์สปา กรุงเทพ

–  ทาสีภายนอก-ใน