19-4-2558 14-40-17

โรงแรม อโนมา       

–  ทาสีภายนอก